پرداخت آنلاین X

مرکز فروش آنلاین نیک

سبد خرید - اینترنت گستران پارس نت

یافتن کالاها و سرویسها


Dual Intel Xeon 5320
Dual Intel Xeon 5320
1.86Ghz - 2 processors
4 Cores / 4 Threads

8GB DDR2
500GB Hard Drive
20TB Monthly Transfer


Linux/Windows* OS
5 usable IPv4 Address
/64 IPv6 Address Block
قیمت ماهیانه - 1,600,000 ريال

Dual Intel Xeon 5420-2
Dual Intel Xeon 5420
2.5Ghz - 2 processors
8 Cores / 8 Threads

16GB DDR2 RAM
1x4 TB Hard Drive
20TB Monthly Transfer

Linux/Windows* OS
5 usable IPv4 Address
/64 IPv6 Address Block
قیمت ماهیانه - 2,500,000 ريال

Dual Intel Xeon 5420-1
Dual Intel Xeon 5420
2.5Ghz - 2 processors
8 Cores / 8 Threads

8GB DDR2
500GB Hard Drive
20TB Monthly Transfer

Linux/Windows* OS
5 usable IPv4 Address
/64 IPv6 Address Block
قیمت ماهیانه - 1,750,000 ريال

Dual Intel Xeon 5639
Dual Intel Xeon 5639
2.13Ghz - 2 Processors
12 Cores / 24 Threads

24GB DDR3

HDD 2TB Hard Drive

• 20TB Monthly Transfer
• Linux/Windows* OS
• 5 usable IPv4 Address
• /64 IPv6 Address Block
قیمت ماهیانه - 2,400,000 ريال

Intel Core I3 3220
Intel Core I3 3220
2 Core/4 Threads
3.3Ghz

16GB DDR3

HDD 2TB Hard Drive

• 20TB Monthly Transfer
• Linux/Windows* OS
• 5 usable IPv4 Address
• /64 IPv6 Address Block
قیمت ماهیانه - 1,850,000 ريال

Intel Core I5 3570
Intel Core I5 3570
4 Cores/4 Threads
3.1GHz

16GB DDR3

HDD 2TB Hard Drive


• 20TB Monthly Transfer
• Linux/Windows* OS
• 5 usable IPv4 Address
• /64 IPv6 Address Block
قیمت ماهیانه - 2,300,000 ريال

Intel Core I7 3770
Intel Core I7 3770
4 Cores/8 Threads
3.4GHz/3.8GHz Turbo


16GB DDR3

HDD 2TB Hard Drive


• 20TB Monthly Transfer
• Linux/Windows* OS
• 5 usable IPv4 Address
• /64 IPv6 Address Block
قیمت ماهیانه - 2,500,000 ريال